Powerpoint fra eksamensorientering.

Når eksamensplanen er offentliggjort, kan du se den i Lectio, hvor dine prøver (både eksamener og årsprøver) vil ligge i det normale skema. I månedskalenderen i Lectio, kan du se, hvornår eksamensplanen bliver offentliggjort og hvornår de interne prøver (som f.eks. terminsprøver) er placeret på skoleåret. Det vil også fremgå af din forside i Lectio, når vi nærmer os tidspunktet.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du straks efter offentliggørelsen kontrollerer din eksamensplan bl.a. med henblik på, om der er det rigtige antal prøver. Hvis du er i tvivl, så kontakt vicerektor.

Du skal med jævne mellemrum checke din eksamensplan i Lectio, da der løbende foretages ændringer bl.a. ændringer i mødetid. Hvis der er mere end 72 timer til prøven, skal du selv være opmærksom på eventuelle ændringer. Ved senere ændringer vil du blive kontaktet personligt. Du skal regne med, at der kan forekomme prøver i hele perioden frem til sidste mulig eksamensdato - også selv om de ikke ligger der fra starten.

Husk ligeledes at møde i god tid før prøverne og at vise hensyn ved ikke at støje i de områder af skolen, hvor der afholdes prøver.

Særlige eksamensforhold
Hvis du har psykiske, fysiske eller andre tilsvarende vanskeligheder, har du mulighed for at søge om særlige prøvevilkår til eksamen f.eks. forlænget forberedelsestid. Du skal da kontakte din studievejleder eller læsevejleder.

Sygdom og sygeeksamen
Hvis du bliver forhindret i at møde til eksamen, årsprøve eller terminsprøve på grund af sygdom, skal du kontakte skolen med det samme. Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til en vagt og straks kontakte den eksamensansvarlige/kontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest; udgiften til lægeattesten afholdes af dig selv. Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen.

Har du været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, vil du få muligheden for at aflægge prøven snarest muligt.

Eksamensgrundlag
Eksamensgrundlaget findes i undervisningsbeskrivelserne til de enkelte fag på Lectio. Det er vigtigt at understrege, at du altid skal tale med din faglærer om, hvad eksamensgrundlaget er.

Antal prøver

En STX-eksamen kan omfatte eksamener i alle fag. Derudover er der afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i alle fag.

Antallet af eksamener er 10 inkl. en mundtlig prøve i et studieretningsprojekt (SRP). For elever med fem A-niveaufag er antallet af eksamener 11 inkl. SRP. 

Det er Undervisningsministeriet, der fastlægger, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen der, gør eleverne bekendt med, i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj.

Følgende eksamener er obligatoriske: Skriftlig eksamen i dansk og mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP). De øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år. Den enkelte elev skal dog som minimum aflægge 3 skriftlige eksamener og 3 mundtlige eksamener, samt aflægge eksamen i mindst én af prøveformerne på sine A-niveau fag, hvor der både er en skriftlig og mundtlig prøve.

I løbet af det 3-årige forløb skal en stx-elev desuden aflægge et antal interne skriftlige og mundtlige prøver. Placeringen af disse prøver afhænger af den studieretning, som man går på. Du kan se en samlet oversigt over både de interne og eksterne prøver for en STX-elev her.

En HF-eksamen omfatter afsluttende eksamen i alle de fag, man har, dog gælder der særlige regler for fællesfagene KS og NF, hvor der dels afvikles fællesfaglige, interne eksamener og enkeltfaglige, eksterne eksamener på udtræk.

Du kan se en samlet oversigt over både de interne og eksterne prøver for en HF-elev her.

 

Regler ved skriftlige prøver

Nedenstående regler gælder for såvel skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener.

Mødetid
Du kan i Lectio se, hvornår de skriftlige prøver starter. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest 20 minutter før prøvestart, dvs. typisk kl. 8.40.

Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven i den resterende tid alligevel.

BEMÆRK: Ved alle skriftlige prøver skal alle sidde prøvetiden ud, og afleveringsproceduren påbegyndes først 15 min. før prøvetidens ophør. Alle skriftlige prøver er desuden røgfri.

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 8.10 på prøvedagen (tlf.nr. 98 82 27 22). Du skal senest på prøvedagen søge læge og få dokumentation i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholder du selv.

Før prøvestart
Mobiltelefoner skal være slukket under prøven og være anbragt i de opstillede kasser ved indgangen.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Under prøven
Der skal være ro og orden under prøven. Enhver form for kommunikation med andre mennesker end de tilsynsførende er forbudt. Mht. adgang til internettet under de skriftlige prøver, så er enhver form for kommunikation, søgning o. lign. ikke er tilladt. Dine egne notater og arbejder skal dermed medbringes og opbevares lokalt på din computer under prøven. Netadgang må kun benyttes under prøven, hvis der er tale om adgang til undervisningsmateriale, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, og såfremt det ikke kan medbringes af eksaminanden og opbevares lokalt på eksaminandens udstyr. Du skal medbringe hovedtelefoner og du må gerne lytte til musik (offline), såfremt det ikke generer andre.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke-tilladte hjælpemidler. Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder.

Examcookie
Til alle de formelle prøver anvender vi overvågningsprogrammet Examcookie, som er et program, der installeres på elevernes computer. Examcookie benyttes ved skriftlige og mundtlige stedprøver (terminsprøver og årsprøver). Formålet med programmet er at forebygge snyd under prøverne, således at alle elevers prøver kan evalueres på samme grundlag. Mere information om Examcookie kan læses her og her.

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.

Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse. 

Ophavsret
Vær opmærksom på, at du har ejendomsretten til de produkter, som du udarbejder under prøverne. Hvis du imidlertid ikke gør ejendomsretten gældende inden for 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til institutionen.

BEMÆRK - SELVSTÆNDIGT DOKUMENT MED DETALJER OM AFVIKLINGEN AF DEN SKRIFTLIGE EKSAMEN - Link til dokument her.

 

Regler ved mundtlige prøver

Mødetid
Det fremgår af Lectio, hvor og hvornår prøven afholdes. Sørg altid for at være der i rigtig god tid. Tag hjemmefra i god tid, så der er plads til forsinkelser.  Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven alligevel. 

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 8.10 på prøvedagen (tlf.nr. 98 82 27 22). Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer/vagt og straks kontakte den eksamensansvarlige/kontoret. Sygdommen skal altid dokumenteres ved en lægeerklæring; udgiften til lægeerklæringen afholdes af dig selv. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler er tilladt – både under forberedelsen og eksaminationen med mindre læreplanen siger noget andet. Du må dog ikke have kontakt med omverdenen – hvilket dog ikke gælder ved 24 timers forberedelse eller mere. Spørg evt. din faglærer, hvis du er i tvivl.
En computer sidestilles med en blyant og et stykke papir og må derfor gerne medbringes. Du er selv ansvarlig for at medbringe de tilladte hjælpemidler. Skolen udlåner ikke tilladte hjælpemidler. Har du glemt dine egne, må du undvære.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Ved prøver med kort forberedelse trækker du eksamensspørgsmålet i eksamenslokalet, der er angivet i Lectio. Ved prøver med lang forberedelse (typisk 24 timer) trækker du spørgsmålet ved skolens kontor. 

I forberedelseslokalet på skolen
Enhver form for kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at du i forberedelseslokalet ikke må tilgå internettet. Du skal derfor sørge for at medbringe elektroniske noter, i-bøger, opgaver o. lign. i off-line versioner eller i papirudgave. Mobiltelefoner må ikke medbringes i forberedelseslokalet.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke-tilladte hjælpemidler.
Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder. 

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse.

Eksamensansvarlig
Søren Kveiborg 23.11.2023