Leje af elevskab

Der er mulighed for at leje et elevskab. Pris: 100 kr. pr. år. Du skal selv medbringe en hængelås.
Der er et begrænset antal skabe til rådighed, så derfor er det først til mølle. Udlejningen foregår gennem kontoret.

Ekskursioner

Ved endags-ekskursioner opkræves typisk et deltagergebyr på op til 50 kroner til at dække eksempelvis transport eller entre. Overstiger egenbetalingen ikke dette beløb, betragtes ekskursionen som værende omfattet af regler for mødepligt. Overstiger beløbet de 50 kroner, skal elever, der ikke kan betale, tilbydes et alternativt fagligt tilbud.

Studieture

På Brønderslev Gymnasium og HF er der 2 studieture for både STX og HF – 1 på første år og 1 på andet år.

I 1.g og 1.hf går turen til København som en del af et AT-forløb. Her rejser stamklassen og to undervisere afsted, hvor undervisning og et fagligt forløb bliver gennemført.
I 2.g og 2.hf skal du på den traditionelle studietur. Et af sprogfagene plejer som regel at deltage i disse rejser, men ture arrangeres også uden sprogfagene.

Økonomi

Praksis her på skolen er, at lærerne samler pengene ind og betaler rejsebureauet. En måde at gøre det på er at oprette en såkaldt foreningskonto i lærerens navn og med tilknytning til egen netbank, som eleverne kan indbetale pengene på.

Maksimale beløb til studieture

De maksimale beløb for elevbetaling af studieture er fastsat til 4400 kr. for HF og 5000 kr. for STX. Beløbet dækker for turen på 1. årgang og studieturen på 2. årgang. Ved ønsker om studieture/udveksling af længere varighed eller til højere priser vil der være mulighed for at dispensere. Klasserne kan naturligvis  tjene penge ved forskellige aktiviteter, der kan være med til at finansiere deres rejseudgifter.

De angivne beløb skal dække hotel, transport og entreudgifter. Udgifter til mad, egentransport uden for det faste program og frivillige aktiviteter dækker eleverne selv.

Depositum tilbagebetales ikke - heller ikke, hvis eleven ophører med at gå på gymnasiet inden studieturen.

Klassekassen bidrager til dækning af udgifter. Klassekassens primære indtægtskilde er afholdelse af fredagscafé.

Skolen yder i særlige tilfælde på baggrund af skriftlig begrundet ansøgning til rektor rentefrie lån til elever og deres forældre, der har svært ved at afholde udgiften. Undtaget herfra er de holdbestemte og frivillige ekskursioner i 3.g.

Vigtige dokumenter/lister

Eleverne skal aflevere et underskrevet dokument om information om sygdomme og lignende samt et dokument om, at de vil følge reglerne for studieture. Se link til reglerne.

Eleverne skal udlevere navn, adresse og telefonnummer på forældre eller andre, der kan kontaktes under turen.

Eleverne får lærerens telefonnummer, og der laves en telefonkæde, således at elever kan få kontakt til en voksen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Sygdom/ulykke og forsikring

Elever skal medbringe deres blå (samt evt. gule) sundhedskort. Hvis eleverne ønsker yderligere forsikring, skal de selv undersøge det nærmere. Der vil ikke blive tegnet forsikringer for elever fra skolens side. 

Eleverne skal aflevere en kopi af deres pas og sundhedskort til lærerne, som medbringer dette på turen.

Elever, der ikke deltager i studieturen

Eleverne er ikke lovmæssigt tvunget til at deltage i studierejsen. De elever, der vælger ikke at tage med på turen, skal have, hvad der svarer til en uges undervisning, dvs. 25 lektioner.

Rejselærerne udarbejder en opgave, der fagligt sidestiller hjemme-eleverne med rejse-eleverne. Den relevante uddannelsesleder skal informeres, og denne træffer aftale med kontoret om fraværsregistrering.

Overtræder eleven reglerne på studieturen, er det op til læreren at tage stilling til konsekvenserne. Er overtrædelsen af reglerne så grov, at man skønner, man ikke kan tage ansvar for eleven, vil denne blive sendt hjem til Danmark for egen regning.

Legatbogen

Du har mulighed for at søge økonomisk støtte på www.legatbogen.dk, et register over fonde og legater i Danmark. Legatbogen er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.