Selvstuderende

Selvstuderende har ikke pligt til at følge undervisningen.

Eleven skal søge skolen om at få lov til at komme op til eksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende år.

Betaling

Selvstuderendes betaling for at gå til eksamen på Brønderslev Gymnasium og HF
(jf. bekendtgørelse nr. 5 af 04/01/2018)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192679

1. Selvstuderende skal betale 450 kr. pr. fag (uanset niveau) for at gå til følgende prøver:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Engelsk, Fransk, Fysik, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk.

For øvrige fag eller prøver udgør den almindelige deltagerbetaling 1.100 kr. pr. fag/prøver for selvstuderende.

2. Deltagerbetalingen betales forud i forbindelse med tilmeldingen til prøve. Betaling af deltagerbetalingen er en betingelse for at kunne aflægge prøve.
3. Den almindelige frist for at melde sig til eksamen som selvstuderende er 1. marts.
4. Brønderslev Gymnasium og HF tilbagebetaler den selvstuderendes deltagerbetaling, når/hvis den selvstuderende får udstedt en samlet enkeltfagseksamen gældende for STX eller HF.
5. Ved ansøgning om tilbagebetaling af deltagerbetaling skal den selvstuderende vedlægge dokumentation for den beståede samlede enkeltfagseksamen og deltagerbetalingen.