På Brønderslev Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Brønderslev Gymnasium og HF er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

 

1. Studieregler

På Brønderslev Gymnasium og HF gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:

a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres   fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. pkt. e. Dvs. at man ikke må udgive andres arbejde (herunder fx chatbots) for sit eget.

d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:

Brønderslev Gymnasium og HF kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Brønderslev Gymnasium og HF kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

 

2. Ordensregler

Elever på Brønderslev Gymnasium og HF skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har eleverne pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Brønderslev Gymnasium og HF gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

 • Eleverne skal bruge institutionens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

 • Eleverne skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning. Dvs. at alle rydder op efter sig selv (og andre) både i klasseværelserne og på fællesarealerne.

 • Alle behandler bygning og inventar ordentligt.

 • Brugen af mobiler er ikke tilladt i undervisningen medmindre læreren har givet tilladelse dertil. Dette gælder også gruppearbejde og lign. Derfor skal alle mobiler befinde sig i mobilbakker eller i elevernes tasker og må kun tages frem, hvis de tjener et fagligt formål. Dog gælder det for 1g og 1HF, at mobilerne altid anbringes i mobilbakker. Ved overtrædelser af ovenstående har læreren ret til at konfiskere den pågældende elevs mobiltelefon i resten af lektionen.

 • Computere, tablets og lign. er arbejdsredskaber, der udelukkende skal benyttes til studiemæssige formål i undervisningen. Læreren bestemmer, hvornår computerne skal være åbne, og hvornår de skal være lukkede. Ved timestart er alle computere altid lukkede.

 • Enhver form for billed- eller lydoptagelse af situationer i undervisningen forudsætter lærerens og medvirkende elevers accept.

 • Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd er ikke tilladt.

 • Mobning accepteres ikke, jf. skolens antimobbestrategi (se bilag).

 • Ved arrangementer, bl.a. i festsalen, skal man vise respekt og interesse for de talende og optrædende.

 • Nye elever modtages pænt og ordentligt, så de føler sig velkomne.

 • Sidste skoledag fejres på en sådan måde, at personer og ting ikke lider overlast. Det betyder bl.a., at indslag i underholdningen sidste skoledag ikke må ikke såre enkeltpersoner. Det samme gælder udtalelser i ”blå bog” og lignende.

 • Der er røgfri skoletid for både elever og ansatte – det gælder ved alle aktiviteter arrangeret af skolen, herunder undervisning, ekskursioner, studierejser, fester og cafeer. Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer som fx snus, e-cigaretter og nikotinprodukter (undtaget er dog produkter der benyttes i forbindelse med rygestop). Der kan ikke dispenseres fra denne regel, heller ikke til fester.

 • Det er forbudt at medbringe og at indtage øl, vin og spiritus på skolens område. Der kan dog dispenseres for denne regler ved fester og visse arrangementer hvad angår indtagelse. Det er dog altid forbudt at medbringe øl, vin og spiritus på skolens område.

 • Alle øvrige rusmidler er altid forbudt på skolens område.

 • Endagsekskursioner og hytteture er alkoholfrie.

 • Det er forbudt at møde beruset/påvirket i skolen. Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for rusmidler.

 • Det er forbudt at spille om penge på skolens område.

 • Voldelig eller kriminel (fx tyveri) adfærd er forbudt og medfører sanktioner. Hvis en elev udøver vold eller kriminalitet, vil eleven normalt blive bortvist. Det er dog i hvert enkelt tilfælde rektors helhedsvurdering, der er afgørende.

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Brønderslev Gymnasium og HF – fx elevernes trivsel.

Der er udarbejdet et sæt ordensregler for elevers adfærd på studierejser (se bilag).

 

3. Procedure for institutionens indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne

Ved brud på studie- og ordensreglerne indkaldes eleven til en samtale, hvor det tydeliggøres for eleven, hvilke regler der ikke er overholdt.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Brønderslev Gymnasium og HF mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan skolen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

 

4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Brønderslev Gymnasium og HF lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, når dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. 

4) Tilbageholdelse af elevens mobiltelefon, computer og lign. resten af skoledagen, når dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. 

5) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

7) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

 

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Brønderslev Gymnasium og HF beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 2. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

 

Betingede sanktioner

Brønderslev Gymnasium og HF kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Brønderslev Gymnasium og HF kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 • Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 • Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager det skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

 

5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Brønderslev Gymnasium og HF registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Fravær registreres dagligt for hver enkelt lektion med 100, 75, 50 eller 25% fravær.

Eleverne skal løbende orientere sig i Lectio om deres fravær. Den enkelte elev har selv pligt til at orientere en lærer om eventuel fejlregistrering.

Al fravær fra undervisningen registreres uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Fravær begrundet i skoleregulerede aktiviteter (elevråd, elevtutorer, ekskursioner, skolesport o. lign.) vil dog blive godskrevet.

Det er derfor vigtigt, at eleven udfylder ”Fraværsårsager” i Lectio i umiddelbar forbindelse med fraværet, idet disse begrundelser indgår i skolens vurdering af fraværets karakter og eventuelle konsekvenser/sanktioner.

Ved fravær i mere end 14 dage i såvel enkelte fag (typisk idræt) som alle fag kan skolen kræve en lægeattest, som eleven selv rekvirerer og betaler hos egen læge. Hvis man ved, at man kommer til at forsømme sin mødepligt i en periode, bør man orientere skolen herom. Procedure for evt. fritagelse i idræt kan ses på skolens hjemmeside.

Hvorvidt der skal gribes ind med sanktioner over for fravær, beror på en vurdering fra skolens side.

 

6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Brønderslev Gymnasium og HF har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

November 2023