Fag

Der er mange grunde til at vælge matematik:

 • mange sammenhænge i verden omkring os beskrives i formler
 • tal er et centralt begreb i mange sammenhænge
 • matematik er uundværligt som støtte til de naturvidenskabelige fag
 • matematik er uundværligt som støtte til samfundsfag

Derfor er det vigtigt at lære at beherske faget matematik.

I matematik er der bl.a. følgende mål med undervisningen:

 • håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt
 • give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
 • håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable, redegøre for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer
 • gennemføre simple matematiske ræsonnementer
 • opsøge information og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv
 • anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer.

Undervisning

På Brønderslev Gymnasium og HF undervises i Matematik på både C-, B- og A-niveau.

På C-niveau skal man fx arbejde med:

 • ligninger, procent og rentesregning, ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære  
 • funktioner, eksponentielle funktioner, potensfunktioner, regression, statistik, ensvinklede
 • trekanter, retvinklede trekanter og vilkårlige trekanter.

Der udarbejdes et antal skriftlige opgaver, der svarer til 60 timers elevtid pr. år.

 På B-niveau arbejdes der endvidere med:

 • polynomier, it-værktøjer, potensbegrebet, stikprøver, c2-test, logaritmefunktioner,
 • differentialregning, integralregning og modellering.

Der udarbejdes et antal skriftlige opgaver, der svarer til 50 timers elevtid pr. år.

På A-niveau arbejdes der endvidere med:

 • irrationale tal, vektorer i planen, vektorer i rummet, funktionerne sin og cos,
 • differentialkvotient for produkt og sammensat funktion, integration af
 • produkt og af sammensat funktion, bevis for sammenhængen mellem areal og stamfunktion, rumfang af omdrejningslegemer,
 • differentialligninger og logistisk vækst.

Der udarbejdes et antal skriftlige opgaver, der svarer til i alt 170 timers elevtid på 3 år.

Eksamen

HF C-niveau:

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve

Til den skriftlige prøve gives der tre timer. Det centralt stillede skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål. Under prøven må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt.

Den mundtlige prøve

Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal offentliggøres i god tid inden prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold. Det skal være muligt at inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål, suppleret med uddybende spørgsmål.

Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.

HF B-niveau:

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve

Til den skriftlige prøve gives der fire timer. Det skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål. Prøven er todelt. Første delprøve skal besvares uden brug af hjælpemidler. Efter udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf. Under den anden del af prøven må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt.

Den mundtlige prøve

Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal offentliggøres i god tid inden prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold.  Det skal være muligt at inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.

Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål, suppleret med uddybende spørgsmål.

Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.

STX C-niveau:

Der afholdes en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal meddeles eleverne inden prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold.  Det skal være muligt at inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål, suppleret med uddybende spørgsmål.

Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.

STX B-niveau:

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve

Til den skriftlige prøve gives der fire timer. Det skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål som beskrevet i pkt. 2.1. Prøven er todelt. Første delprøve skal besvares uden brug af andre end særligt tilladte hjælpemidler. Efter udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf.

Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal være kendt af eksaminanderne inden prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.

Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål, suppleret med uddybende spørgsmål.

Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.

STX A-niveau:

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve

Til den skriftlige prøve gives der fem timer. Det skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål som beskrevet i pkt. 2.1. Prøven er todelt. Første delprøve skal besvares uden brug af andre end særligt tilladte hjælpemidler. Efter udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf.

Under den anden del af prøven må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt.

Den mundtlige prøve

Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal være kendt af eksaminanderne inden prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold.  Det skal være muligt at inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.

Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål suppleret med uddybende spørgsmål.

Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.