Fag

Hvad sker der, når du læser og skriver? I dansk får du udvidet din horisont, opnår nyttig viden og praktiske færdigheder, som både handler om at læse og skrive, om hvordan livet kan forstås, og om, hvordan du argumenterer for et synspunkt. Du kommer til at læse både ældre og nyere tekster og lærer at analysere og fortolke dem ud fra både et sprogligt, litterært og kulturelt perspektiv. I danskfaget får du en masse spændende og sjove oplevelser, som vil ruste dig til eksamen og ikke mindst til livet efter gymnasiet.

Danskfaget har også et dannelsesmæssigt sigte. Du vil fx udvikle en kritisk-analytisk sans ift. sprog og få redskaber til at blive en kompetent og bevidst sprogbruger. Det giver dig bedre muligheder for at orientere dig og handle i et moderne, demokratisk og globalt orienteret samfund.

Undervisning

Dansk er et obligatorisk fag på A-niveau på både STX (3-årigt) og HF (2-årigt).

Faget rummer tre forskellige kerneområder: Sprog, medier og litteratur, foruden en skriftlig dimension. Inden for disse kerneområder sætter kun fantasien grænser for, hvad der kan arbejdes med. Undervisningen består af både klasseundervisning, teamarbejde og projekter i forbindelse med almen studieforberedelse og dansk/historie-opgaven. Endvidere kan man vælge at skrive studieretningsprojekt i dansk i 3.g.

I sprogdelen arbejder vi fx med politiske taler, eventyrsprog, rap-tekster, sms-sprog, sprogformer, journalistisk sprog, sangtekster, sproget i de sociale medier, sprogrigtighed og meget mere inden for det sproglige område.

På medieområdet fokuserer vi blandt andet på kortfilm, reklamer, journalistik, dokumentarisme, musikvideoer, filmanalyse og sociale medier.

I den litterære del kommer vi blandt meget andet omkring litteratur- og kulturhistorie, genrebegrebet, romaner, noveller, digte, drama, forfattere, verdenslitteratur og litteraturen set ud fra et bredt perspektiv.

På det skriftlige område på STX arbejder vi med de tre genrer: Kronik, litterær artikel og essay. På HF hedder de skriftlige genrer introducerende artikel, argumenterende artikel og analyserende artikel. I alle genrer er der fokus på at lære at skrive korrekt, varieret og levende, og vi lægger stor vægt på at vejlede alle elever og kursister gennem de forskellige skrivefaser.

Eksamen

På HF skal du både til en mundtlig og en skriftlig eksamen. På STX kommer du til mindst én af de to eksamensformer – dvs. mindst enten en skriftlig eller en mundtlig eksamen.

For begge uddannelsesretninger gælder, at den skriftlige eksamen er på 5 timer, hvor man skriver en stil ud fra et opgavehæfte fra Undervisningsministeriet, som rummer de skriftlige eksamensgenrer. Den mundtlig eksamen består af en times forberedelse og en halv times eksamination. Man kommer op i en ukendt tekst, som er en paralleltekst til tekster, man har arbejdet med på klassen.