Prøver og eksamen

Prøver og eksamen

Orientering om prøver og eksamen på Brønderslev Gymnasium og HF

Her kan du læse om eksamen, terminsprøver og årsprøver på Brønderslev Gymnasium og HF.

Når eksamensplanen er offentliggjort, kan du se den i Lectio, hvor dine prøver (både eksamener og årsprøver) vil ligge i det normale skema. I månedskalenderen i Lectio, kan du se, hvornår eksamensplanen bliver offentliggjort. Det vil også fremgå af din forside i Lectio, når vi nærmer os tidspunktet. Terminsprøver vil fremgå af dit skema og stå i månedskalenderen i Lectio.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du straks efter offentliggørelsen kontrollerer din eksamensplan bl.a. med henblik på, om der er det rigtige antal prøver. Hvis du er i tvivl, så kontakt vicerektor Thomas Svane.

Du skal med jævne mellemrum checke din eksamensplan i Lectio, da der løbende foretages ændringer bl.a. ændringer i mødetid. Hvis der er mere end 72 timer til prøven, skal du selv være opmærksom på eventuelle ændringer. Ved senere ændringer vil du blive kontaktet personligt. Du skal regne med, at der kan forekomme prøver i hele perioden frem til sidste mulig eksamensdato - også selv om de ikke ligger der fra starten.

Husk ligeledes at møde i god tid før prøverne og at vise hensyn ved ikke at støje i de områder af skolen, hvor der afholdes prøver.

Særlige eksamensforhold
Hvis du har psykiske, fysiske eller andre tilsvarende vanskeligheder, har du mulighed for at søge om særlige prøvevilkår til eksamen f.eks. forlænget forberedelsestid. Du skal da kontakte din studievejleder eller læsevejleder.

Sygdom og sygeeksamen
Hvis du bliver forhindret i at møde til eksamen, årsprøve eller terminsprøve på grund af sygdom, skal du kontakte skolen med det samme. Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til en vagt og straks kontakte den eksamensansvarlige/kontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest; udgiften til lægeattesten afholdes af dig selv. Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen.

Har du været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, vil du få muligheden for at aflægge prøven snarest muligt.

Eksamensgrundlag
Eksamensgrundlaget findes i undervisningsbeskrivelserne til de enkelte fag på Lectio. Det er vigtigt at understrege, at du altid skal tale med din faglærer om, hvad eksamensgrundlaget er.

Antal officielle prøver 

En STX-eksamen omfatter i alt 8 eksamener plus et studieretningsprojekt (SRP) fordelt på de 3 år. Et ekstra fag på A-niveau udløser automatisk en ekstra prøve. Det er Undervisningsministeriet, der udtrækker, hvilke fag, du skal til eksamen i på de forskellige årgange. En HF-eksamen omfatter eksamener i alle fag, der indgår i din uddannelse - bortset fra idræt på C-niveau.

Eksamensplanen for STX-elever er individuel og følger følgende hovedregler:

·         STX’ere skal til 9 afsluttende prøver (plus prøve i evt. ekstra A-niv. fag), herunder AT og SRP.

·         Efter 2.g har en elev (minimum) aflagt to eksamener (både mdt. og skr. kan indgå).

·         Alle STX’ere skal til mindst 3 skr. eksamener.

·         Alle STX’ere skal til mindst 3 mdt. eksamener.

·         Der afholdes altid prøve i Almen Studieforberedelse (AT).

·         I fag på A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.

·         Fag på B-niveau med skriftlig eksamen (= engelsk og matematik) indgår i det almindelige udtræk af eksamensfag og har altså ikke den regel, at der enten er skriftlig eller mundtlig eksamen i faget.

 

Oversigt over års- og terminsprøver på Brønderslev Gymnasium og HF

 

Skriftlige prøver i STX

Årgang                                 Skriftlige prøver

1.g årsprøve                        Dansk-historie-opgave inkl. mundtlig forsvar

 

2.g terminsprøve                Matematik B eller Engelsk B


2.g årsprøver                      1-2 skr. årsprøver i studieretningsfag på A-niveau (inkl. evt. officielle                                                              eksamener på b-niveau)

 

3.g terminsprøver               Alle fag på A-niveau med skr. eksamen (+ evt. matematik B (valghold))

 

På denne måde vil du have

·         haft (mindst) én skriftlig prøve i samtlige de fag, du kan komme til skriftlig eksamen i.

·         været til (mindst) 4 skr. termins- eller årsprøver under prøvelignende vilkår over de 3 år.

 

Mundtlige prøver i STX

Årgang                                Prøver

1.g                                       2 mundtlige prøver (inkl. evt. officielle eksamener), hvoraf den ene er                                                            mundtligt forsvar af dansk-historie-opgaven.

2.g                                       1 obligatorisk AT-årsprøve + 2 mundtlige prøver (inkl. evt. officiel                                                                   eksamen)

 

Skriftlige terminsprøver for HF

Årgang                                Skriftlige prøver

1. HF                                    Matematik C (alle elever, uanset om de fortsætter med mat B i 2.HF)

2. HF                                    Dansk A + Engelsk B (og matematik B, for de elever, der har faget).

 

HF: Eksamen i alle afsluttende fag - bortset fra idræt på C-niveau. De fleste af fagene har både en skriftlig og en mundtlig prøvedel.

 

Regler ved skriftlige prøver

Nedenstående regler gælder for såvel skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener.

Mødetid
Du kan i Lectio se, hvornår de skriftlige prøver starter. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvestart, dvs. typisk kl. 8.45. Skriver du på computer, skal denne være klar til brug 10 minutter før prøvestart.

Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven i den resterende tid alligevel.

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 8.15 på prøvedagen (tlf.nr. 98 82 27 22). Du skal senest på prøvedagen søge læge og få dokumentation i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholder du selv.

Før prøvestart
Mobiltelefoner skal være slukket under prøven og være anbragt i de opstillede kasser ved indgangen.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Under prøven
Der skal være ro og orden under prøven. Enhver form for kommunikation med andre mennesker end de tilsynsførende er forbudt. Du må gerne benytte hovedtelefoner (dvs. lytte til musik), såfremt det ikke generer andre.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke-tilladte hjælpemidler. Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder.

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.

Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse. 

Ophavsret
Vær opmærksom på, at du har ejendomsretten til de produkter, som du udarbejder under prøverne. Hvis du imidlertid ikke gør ejendomsretten gældende inden for 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til institutionen.

BEMÆRK - SELVSTÆNDIGT DOKUMENT MED DETALJER OM AFVIKLINGEN AF DEN SKRIFTLIGE EKSAMEN - Link til dokument Initiates file downloadher.

 

Regler ved mundtlige prøver

Mødetid
Det fremgår af Lectio, hvor og hvornår prøven afholdes. Sørg altid for at være der i rigtig god tid. Tag hjemmefra i god tid, så der er plads til forsinkelser.
Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven alligevel. 

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 8.15 på prøvedagen (tlf.nr. 98 82 27 22). Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer/vagt og straks kontakte den eksamensansvarlige/kontoret. Sygdommen skal altid dokumenteres ved en lægeerklæring; udgiften til lægeerklæringen afholdes af dig selv. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler er tilladt – både under forberedelsen og eksaminationen med mindre læreplanen siger noget andet. Du må dog ikke have kontakt med omverdenen – hvilket dog ikke gælder ved 24 timers forberedelse eller mere. Spørg evt. din faglærer, hvis du er i tvivl.
En computer sidestilles med en blyant og et stykke papir og må derfor gerne medbringes. Du er selv ansvarlig for at medbringe de tilladte hjælpemidler samt evt. batterier til lommeregner, oplader til din computer og evt. forlængerledning.
Skolen udlåner ikke tilladte hjælpemidler. Har du glemt dine egne, må du undvære.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Ved prøver med kort forberedelse trækker du eksamensspørgsmålet i eksamenslokalet, der er angivet i Lectio. Ved prøver med lang forberedelse (typisk 24 timer) trækker du spørgsmålet ved skolens kontor. 

I forberedelseslokalet på skolen
Enhver form for kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at du i forberedelseslokalet ikke må tilgå internettet. Du skal derfor sørge for at medbringe elektroniske noter, i-bøger, opgaver o. lign. i off-line versioner eller i papirudgave. Mobiltelefoner må ikke medbringes i forberedelseslokalet.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke-tilladte hjælpemidler.
Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder. 

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse.

 

Eksamensansvarlige
Carsten Nielsen og Thomas Svane Christensen 12.05.2016