Studie- og ordensregler på BG

Studie- og ordensregler på BG

Studie- og ordensregler på Brønderslev Gymnasium og HF

Formålet med studie- og ordensreglerne på Brønderslev Gymnasium og HF er at medvirke til at opfylde uddannelsens formål, bidrage til et godt læringsmiljø for eleverne samt skabe et undervisnings- og arbejdsklima til gensidig glæde for såvel elever som ansatte. Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler og alle klasser orienteres om disse ved skoleårets begyndelse.

Studieregler – mødepligt og aktiv deltagelse

Studiereglerne tager udgangspunkt i følgende citat fra Gymnasieloven:

»Eleverne har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Eleverne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne. Rektor træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler.«

At eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen betyder, at:

 • De møder til og deltager i undervisningen, både når den varetages af en tilstedeværende lærer og når der er tale om forlagt undervisning, dvs. selvstændigt arbejde eller virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Det samme gælder, når undervisningen foregår uden for gymnasiebygningen.
 • De afleverer skriftlige arbejder rettidigt, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Dette betyder bl. a. at elever ikke må gengive andres frembringelser som deres egne.
 • De deltager i terminsprøver, årsprøver og lign.
 • De deltager aktivt i ekskursioner mv. samt at de i sådanne sammenhænge møder friske og udhvilede og til tiden på den aftalte lokalitet.

Fravær

Fravær registreres dagligt – for hver enkelt lektion og inddeles i procent, således at eksempelvis en kvart lektions fravær giver 25% fravær i den pågældende lektion.

Eleverne skal løbende orientere sig via Lectio om deres fravær. Fraværsregistreringen sker både m.h.t. fremmøde til undervisningen og m.h.t. aflevering af skriftligt arbejde. Den enkelte elev har selv pligt til at orientere en lærer om eventuel fejlregistrering indenfor den samme uge, som registreringen har fundet sted.

Al fravær fra undervisningen registreres, hvilket gælder uanset årsagen til fraværet og uanset om fraværet er velbegrundet. Dog vil fravær, der er velbegrundet i skoleregulerede aktiviteter (elevtutorer, ekskursioner, skolesport o.lign.) blive godskrevet.

Fraværsårsagen er således meget relevant. Umiddelbart efter ethvert overstået fravær (eksempelvis sygdom, begravelse eller skolesport) skal eleven notere »fraværsårsag« i Lectio. Dette er meget vigtigt, idet disse begrundelser indgår i skolens vurdering af fraværets karakter og eventuelle konsekvenser/sanktioner. Der vil for elever under 18 år kunne foretages stikprøver i form af forældrekontakt for at fastlægge fraværets karakter.

Ved fravær i mere end 14 dage i såvel enkelte fag (eksempelvis idræt) som generelt i alle fag kan skolen kræve en lægeattest, som eleven selv rekvirerer og betaler hos egen læge. Hvis man i øvrigt kommer i den situation, at man ved, at man kommer til at forsømme sin mødepligt i en periode, bør man i egen interesse orientere skolen i god tid herom. Procedure for evt. fritagelse i idræt kan ses her

Hvorvidt der skal gribes ind med sanktioner over for fravær, beror på et skøn fra skolens side, hvori bl.a. indgår omfanget af elevens øvrige fravær og årsagerne hertil.

Sanktioner

Forsømmer eleven sin mødepligt (f.eks. gennem påfaldende stigning/systematik i fraværet, manglende angivelse af acceptable fraværsårsager eller ved undladelse af rettidige afleveringer af skriftligt arbejde) kan følgende ske:

1. Eleven får af studievejleder en mundtlig advarsel om, at en skriftlig advarsel er på vej med mindre fremmødet forbedres.

2. Eleven får af uddannelseslederen en skriftlig advarsel. Er eleven under 18 år sendes den anbefalet til forældrene. Er eleven over 18 år og træffes han/hun på BG, udleveres den skriftlige advarsel til underskrift på stedet. Hvis ikke eleven træffes på BG, sendes advarslen anbefalet til eleven.

3. Forbedres fremmødet ikke får eleven meddelelse om, at sagen videregives til rektor til videre foranstaltning jf. omtalen af sanktioner i næste afsnit.

En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis ordensreglerne (se nedenstående) eller ovenstående regler for mødepligt og aktiv deltagelse overtrædes, kan/vil rektor iværksætte en sanktion, som kan være:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (eks. fester, fredagscaféer mm.).
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår (registreres som fravær).
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på elevens klassetrin med bortfald af årskarakterer (for gymnasieelever).
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år (for alle). Hvorvidt der gives årskarakter beror på et skøn.
 • Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Vær opmærksom på, at rektor kan nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Dette betyder i praksis, at et karaktergennemsnit under 02 ved årskarakterer og årsprøve/eksamen vil kunne give anledning til disse overvejelser.

Vedr. snyd med skriftlige opgaver

Gengiver en elev andres frembringelser som sin egen (afskrift/download fra internettet/afskriver fra kilder uden at angive disse), opfattes det som snyd. Hvis en lærer konstaterer, at en elev har snydt i de daglige afleveringer, indberettes sagen til fraværsinspektor og afleveringen erklæres ugyldig. Eleven modtager en advarsel med henstilling om at ved gentagelsestilfælde kan ovenstående sanktioner iværksættes. Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres besvarelsen ugyldig og rektor afgør direkte hvilke af ovenstående sanktioner, der skal iværksættes. Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

Vedr. SU

For alle elever over 18 år: Ved studieinaktivitet vil skolen indberette eleven til SU styrelsen, der så fratager den pågældende SU–støtten. Genoptager eleven – efter aftale med rektor – skolegangen i acceptabelt omfang, kan vedkommende søge om SU gennem rektor, der med en påtegning sender ansøgningen videre til SU styrelsen.

Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelsen

Ordensregler

Målsætning:

Målsætningen er, at alle der færdes på skolen sikres trivsel og tryghed. Det forventes, at alle optræder med respekt for andre personer og deres ting samt bygningen og dens inventar, således at det daglige arbejdsmiljø bliver godt for alle i huset.

Dette giver sig udslag i følgende adfærdsregler:

Oprydning: Alle rydder op efter sig selv både i klasseværelserne og på fællesarealerne.

Rygning: Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster. Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester.

Opførsel: Alle skal være over for andre, som de ønsker, at andre skal være over for dem. Nye elever modtages pænt og ordentligt, så de føler sig velkomne. Sidste skoledag fejres på en sådan måde, at personer og ting ikke lider overlast. Udtalelser i »blå bog« o lign. må ikke såre enkeltpersoner. Ved arrangementer, f.eks. i festsalen, skal man vise respekt for de talende og optrædende ved at undlade at forstyrre.

Elektronik i undervisningen: Mobiltelefoner skal være lydløse og må ikke anvendes i undervisningssituationer med mindre det har et studiemæssigt formål godkendt af læreren. Bærbare computere og netværk i undervisningen er ligeledes underlagt lærerens autoritet og må kun anvendes til studiemæssige aktiviteter. Enhver form for billed- eller lydoptagelse af situationer i undervisningen forudsætter lærerens og medvirkende elevers accept.

Bøger: Udleverede bøger forsynes med navn og klasse. Der må ikke skrives i bøgerne.

Følgende forbud er gældende:

 • Indtagelse af øl, vin og spiritus er forbudt på skolens område. Der kan dog dispenseres for denne regler ved fester og visse arrangementer.
 • Alle øvrige rusmidler er altid forbudt på skolens område.
 • Endagsekskursioner og hytteture er alkoholfrie.
 • Det er forbudt at møde beruset/påvirket i skole.
 • Det er forbudt at spille om penge på skolens område.
 • Voldelig eller kriminel adfærd er forbudt og medfører sanktioner. Hvis en elev udøver vold eller kriminalitet, vil eleven normalt blive bortvist. Det er dog i hvert enkelt tilfælde rektors helhedsvurdering, der er afgørende.